Oświadczenie o równym traktowaniu pracowników – wzór 2024

Dokument ten zawiera informacje o zobowiązaniu się pracodawcy do równego traktowania wszystkich pracowników, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, stanu zdrowia, orientacji seksualnej czy wyznania. Nadmienia również, że pracownicy nie mogą być dyskryminowani pod względem dostępności szkoleń i awansów, a także z powodu różnych wymiarów czasu pracy oraz rodzaju umowy.

Informacja o równym traktowaniu, co zawrzeć?

Zasady związane z równym traktowaniem pracowników normuje Kodeks pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.). Na podstawie tego dokumentu pracodawca zobowiązuje się do pełnego poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika.

Informacja o równym traktowaniu pracowników może, ale nie musi zawierać dokładnego tekstu przepisów. Wystarczy, że pracodawca poinformuje o kształcie przepisów wraz z możliwością odnalezienia ich w Kodeksie pracy.

Powołując się na ustawę, pracodawca nie może dyskryminować pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, rasę, orientację seksualną, religię, pochodzenie, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne czy wykształcenie. Zapewnić musi pracownikom równy dostęp do szkoleń i awansów, a także wynagrodzeń.

Jeżeli zostaną naruszone którekolwiek z powyższych zasad, pracownik może złożyć skargę do sądu pracy lub do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W jaki sposób przekazać informację o równym traktowaniu?

Pracodawca ma obowiązek przekazać informację równego traktowania każdemu pracownikowi w dniu podpisania umowy o pracę lub do 7 dni od tego momentu. Sposobów przekazania jest kilka:

  • dołączenie dokumentu do regulaminu pracy

  • przekazanie dokumentu wraz z innymi dokumentami do zatrudnienia pracownika

  • przekazanie informacji drogą elektroniczną

  • wywieszenie informacji w ogólnodostępnym miejscu, jak np. tablica ogłoszeń

Informacja o równym traktowaniu pracowników – wzór 2024

Pobierz bezpłatny wzór informacji o równym traktowaniu pracowników

Na podany adres email wyślemy Ci wzór dokumentu.

Program kadrowo-płacowy HRappka

Podczas podpisywania z pracownikiem umowy o pracę należy pamiętać, że to nie jedyny wymagany dokument do zatrudnienia pracownika. Informacja o warunkach zatrudnienia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych czy wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczeń społecznych, to tylko jedne z wielu dokumentów.

Program kadrowy HRappka umożliwi Ci szybkie przygotowanie i podpisanie dokumentacji pracowniczej. Co więcej, będziesz ją przetrzymywać w bezpiecznym miejscu, zgodnie z prawem.

Czytaj więcej

System kadrowo-płacowy

  • E-dokumentacja pracownicza i umowy
  • Deklaracje ZUS/US/PPK
  • Zezwolenia i legalizacja cudzoziemców
  • Ewidencja czasu pracy
TESTUJ BEZ OPŁAT
Zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Co oznacza równe traktowanie pracowników? Jaka jest podstawa prawna tego przepisu, które przepisy Kodeksu pracy mówią o zasadach równego traktowania? Zapraszamy do artykułu, w którym poruszymy zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (np. ze względu na płeć, wiek, przynależność związkową czy zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na czas określony).