Kadry i płace 2024. Przegląd najważniejszych zmian w prawie pracy.

Jakie zmiany kadrowo-płacowe czekają nas w 2024 roku? W artykule omawiamy kluczowe tematy, takie jak rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia i wysokości minimalnej stawki godzinowej, wymiar czasu pracy, kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia czy zmiany BHP.

Dwukrotny wzrost płacy minimalnej

Dnia 14 września 2023 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r wzrośnie dwukrotnie:

 • od 01.01.2024 r do 30.06.2024r minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4242 zł brutto

 • od 01.07.2024 r do 31.12.2024 r minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4300 zł brutto

Ważne! Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę wiąże się z koniecznością sporządzenia aneksu do umów pracowników, których pensja będzie niższa niż płaca minimalna.

Dwukrotny wzrost minimalnej stawki godzinowej

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosną stawki godzinowe dla określonych umów cywilnoprawnych:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł
 • od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie 28,10 zł

Konsekwencje zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie minimalne wpływa na obliczanie podstawy do wielu zasiłków oraz inne składniki wynagrodzenia, m.in.:

 • dodatek za pracę w porze nocnej
 • wynagrodzenie przestojowe
 • odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • kwoty wolne od potrąceń
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
 • odprawa pieniężna z tytułu zwolnień grupowych
 • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
 • odszkodowanie dla pracownika, wobec którego stosowany był mobbing

W związku z podwyżką płacy minimalnej wysokości powyższych świadczeń i składników należy więc zaktualizować.

Współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2024 r

Art. 171 § 1 Kodeksu pracy wskazuje, że w sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik, który posiada niewykorzystany urlop, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Do obliczenia wysokości ekwiwalentu za urlop potrzebny jest współczynnik ekwiwalentu ustalany dla każdego roku kalendarzowego.

W 2024 wynosi on 20,92 dla pełnego etatu i odpowiednio:

 • 15,69 dla 3/4 etatu
 • 10,46 dla 1/2 etatu
 • 6,97 dla 1/3 etatu
 • 5,23 dla 1/4 etatu

Wymiar czasu pracy i czas pracy 2024.

W 2024 roku liczba dni pracy wynosi 251 dni, a liczba dni wolnych – 115 dni dla pracowników zatrudnionych w pięciodniowym wymiarze czasu pracy, dla których sobota jest dniem wolnym.

Aby zobaczyć szczegółowe omówienie i tabele ogólnego wymiaru czasu pracy dla jednomiesięcznego i trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, przeczytaj nasz artykuł o wymiarze czasu pracy w 2024r.

Terminy składania korekt dokumentów rozliczeniowych

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy przekazywania korekty dokumentów rozliczeniowych. Z dniem 1 stycznia 2024 r. upływa termin przekazania korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA do ZUS za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. W związku z tym ZUS przypomina o weryfikacji dokumentów rozliczeniowych, które płatnik składek przekazał za ten okres.

Korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres od stycznia 2022 r. płatnik może przekazać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Nowy limit 30-krotności ZUS w 2024 roku

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Dz.U. 2023 poz. 1342) wskazało kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 7824 zł.

Na jej podstawie ustalono kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. limit 30-krotności składek ZUS) w wysokości 234 720 zł.

Nowe przepisy BHP – monitor stacjonarny i szkła kontaktowe dla pracownika

17 listopada weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367). Od tej pory pracodawcy mają pół roku na implementację przepisów w swoich organizacjach, które mówią m.in. o:

 • nowej definicji miejsca pracy
 • obowiązku zapewnienia monitora stacjonarnego lub podstawki pod laptopa pracownikom pracującym przy komputerze
 • dofinansowaniu okularów korekcyjnych LUB szkieł kontaktowych, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wskażą potrzebę ich noszenia u pracownika

Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu, w którym szczegółowo omawiamy, co i komu będzie musiał zapewnić pracodawca.

Emerytury pomostowe

ZUS poinformował o zmianach w ustawie o emeryturach pomostowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Najważniejszą zmianą jest usunięcie z ustawy wymagania wykonywania prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. Dzięki temu prawo do emerytury pomostowej mogą nabyć osoby znacznie młodsze, niż osoby obecnie korzystające z tego świadczenia.

Po więcej szczegółowych informacji odsyłamy na stronę ZUS.

System HRappka

Zapraszamy do darmowego przetestowania systemu kadrowo-płacowego HRappka, który automatyzuje wszystkie kluczowe procesy HR związane z rekrutacją, zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników, a także umożliwia samoobsługę pracowniczą. Zarejestruj się i ułatw sobie pracę!

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacje i multiposting ogłoszeń
 • Wystawianie umów
 • Rozliczanie pracowników
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
TESTUJ BEZ OPŁAT

Zmiany kadrowo-płacowe w 2024 r obejmą między innymi wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Rozporządzenie rady ministrów określiło, że płaca minimalna wzrośnie do 4242 od stycznia i do 4300zł od lipca. Wpłynie to bezpośrednio między innymi na wzrost kwot wolnych od potrąceń, wzrost składek ZUS czy wysokość składników wynagrodzenia. Inne zmiany obejmują np. nowy wymiar czasu pracy i współczynnik ekwiwalentu urlopowego.