Lista płac 2023 

– darmowy wzór listy płac do pobrania

Lista płac to dokument, który przedstawia zestawienie osób pracujących w danej organizacji oraz należne im wynagrodzenia. Dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zleceniobiorcy rozliczani są na podstawie rachunków. Nie ma konieczności sporządzania listy płac i nie ma jednego obowiązującego wzoru. Natomiast jest niezwykle pomocna podczas wypełniania rocznych deklaracji podatkowych oraz stanowi potwierdzenie naliczonego i wypłacanego wynagrodzenia.

Lista płaca musi być stworzona na podstawie aktualnych zasad obowiązujących w Polsce. Duże zmiany w wyliczaniu wynagrodzenia związane były z Polskim Ładem 2.0. – od 1 lipca 2022 r. (m.in. nowa skala podatkowa czy likwidacja ulgi dla klasy średniej). Także od 1 stycznia 2023 r. w życie weszły ważne zmiany, min. w sposobie rozliczania zaliczki na podatek (Polski Ład 3.0.).

Zapraszamy do artykułu, poniżej pobierzesz również darmową listę płac (wzór).

Na jakiej podstawie tworzona jest lista płac?

Lista płac sporządzana jest na podstawie:

 • aktualnej umowy o pracę
 • ewidencji czasu pracy
 • listy obecności
 • informacji o ewentualnych dodatkach i premiach
 • oświadczenia PIT-2
 • informacji na temat tego, jakie są koszty uzyskania przychodów (KUP)
 • świadectwa pracy od poprzednich pracodawców

Jakie składniki powinna zawierać lista płac?

Nie ma jednego wzoru listy płac, a pracodawca może dodawać składniki, które według niego powinny znaleźć się na liście płac. Przykładowa indywidualna lista płac może zawierać takie informacje, jak:

 • dane pracodawcy
 • numer listy płac (ewentualnie nazwę listy płac)
 • okres, za jaki została sporządzona
 • imię i nazwisko pracownika
 • wynagrodzenie zasadnicze brutto (za dany miesiąc)
 • wynagrodzenie netto w danym miesiącu
 • informacja o składnikach wynagrodzenia:
  • płaca podstawowa
  • zasiłki (chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne)
  • dodatki (np. praca w nadgodzinach, w porze nocnej, za staż pracy)
  • premie, prowizje
  • ekwiwalent za urlop
  • odprawa
  • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
 • podstawa wymiaru składki ZUS
 • odliczenia od dochodu:
  • kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (emerytalne, chorobowe, rentowe)
  • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • podatek dochodowy:
  • podstawa naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
  • kwota wolna od podatku
  • do 30.06.2022 – informacja o uldze dla klasy średniej (od 1 lipca 2022 r. ulga nie będzie stosowana już przy obliczaniu miesięcznych zaliczek)
  • miesięczna zaliczka na podatek finansowana przez pracownika
  • należna zaliczka na podatek dochodowy
 • potrącenia i zwroty (np. za badania lekarskie, mieszkania, dodatki motywacyjne, potrącenia komornicze)
 • PPK pracownika
 • numery stron
 • data
 • podpisy osób sporządzających i akceptujących

Pobierz dwa wzory listy płac – indywidualnej i zbiorczej

Na podany adres email wyślemy Ci wzór list płac w edytowalnym formacie .xls

Lista płac powinna zawierać przede wszystkim nazwę pracodawcy, okres którego dotyczy, datę wypłaty wynagrodzenia, podpisy, wszystkie składniki wynagrodzenia (np. naliczenia składki zdrowotnej, dane do podstawy wymiaru składek czy wysokości zaliczki na podatek).

Elektroniczna lista płac 2023

W programie kadrowo-płacowym HRappka w kilka minut rozliczysz pracowników oraz wygenerujesz listę płac (lista płac od 1 lipca została uaktualniona) i paski wynagrodzeń. W kalkulatorze wynagrodzeń zobaczysz wszystkie jego składki: m.in. wynagrodzenie brutto i netto, sprawdzisz jaka jest podstawa obliczenia podatku dochodowego, czy suma składek ubezpieczeń społecznych.

Program kadrowy to ogromna pomoc z zakresu rozliczania wynagrodzeń – w każdym momencie możesz sprawdzić informacje o należnym podatku dochodowym, odprowadzonej kwocie na ubezpieczenie chorobowe oraz fakt, czy danemu pracownikowi przysługiwał zasiłek chorobowy lub ulga podatkowa w wybranym okresie. Szybkie księgowanie listy płac pozwala na sprawne zestawienie kosztów całego przedsiębiorstwa.

W HRappce skorzystasz również z kalkulatora wynagrodzeń, w którym policzysz wysokość wynagrodzenia brutto i netto, dodasz dowolny typ umowy i składki na ubezpieczenia społeczne (np.emerytalna, chorobowa, czy składki na Fundusz Pracy).

Nasz program kadrowy daje również możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ewidencji czasu pracy oraz obsługi elektronicznych wniosków urlopowych.

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT
pobierz darmową listę płac wzór xls 2023 r

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Listy płac tworzone są dla przychodów ze stosunku pracy i potwierdzają rozliczenie wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w danej firmie. Są również podstawą do prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej. Nie ma jednego obowiązującego wzoru, natomiast pracodawcy zazwyczaj umieszczają na liście płac takie informacje, jak: wynagrodzenie brutto i netto, datę wypłaty wynagrodzenia, koszty uzyskania przychodu, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne (składka zdrowotna), ubezpieczenia społeczne, informacje o podatku dochodowym, kwocie wolnej od podatku czy zaliczce na podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Pobierz u nas przykładowe listy płac w pliku Microsoft Excel!