Zmiana warunków pracy cudzoziemca — kiedy jest możliwa i jakie wymagania należy spełnić?

Obecnie rynek pracy wiąże się z dużą liczbą regulacji i przepisów, które co roku się zmieniają i kształtują warunki zatrudnienia. Szczególnie ważną rolę odgrywają regulacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców, którzy coraz częściej stanowią istotną część polskiego rynku pracy.

Od lat zatrudnianie cudzoziemców staje się kluczowym elementem polskiego rynku pracy, który tworzy zarówno wyzwania, jak i korzyści dla pracodawców.

W poniższym artykule omówimy kwestie dotyczące zmian warunków pracy cudzoziemców oraz obowiązków wynikających z tego. 

Zmiana warunków pracy cudzoziemców zatrudnionych na podstawie zezwolenia na pracę

Zezwolenie na pracę jest jednym z najbardziej popularnych dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca w Polsce. Pracodawca na podstawie zezwolenia na pracę może zatrudnić każdego cudzoziemca, niezależnie od posiadanego przez niego obywatelstwa. O pozwolenie na pracę ubiega się pracodawca przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na czas określony – maksymalnie 3 lata, z możliwością jego przedłużenia. Warto zaznaczyć, że posiadanie samego zezwolenia na pracę nie wystarcza, aby cudzoziemiec mógł legalnie podjąć pracę. Cudzoziemiec zawsze musi posiadać ważny tytuł pobytowy, który nie wyklucza możliwości podjęcia pracy.

Cudzoziemiec może świadczyć pracę tylko u pracodawcy dla którego zezwolenie było wydane. Oprócz wskazania pracodawcy zezwolenie określa też rodzaj umowy, stanowisko, wynagrodzenie na danym stanowisku oraz wymiar czasu pracy na jakim cudzoziemiec może pracować.

Istnieją pewne wyjątkowe sytuacje, które pozwalają zmienić warunki zatrudnienia cudzoziemca:

  • pracodawca może tymczasowo powierzyć cudzoziemcowi pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym pod warunkiem zgłoszenia tego faktu wojewodzie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany
  • ponadto, warunki pracy można zmienić na lepsze, na przykład poprzez podwyższenie wynagrodzenia, zmianę umowy zlecenia na umowę o pracę
  • pracodawca może zwiększyć wymiar czasu pracy przy jednoczesnym odpowiednim podwyższeniu wynagrodzenia
  • pracodawca może zmienić nazwę stanowiska pracy przy jednoczesnym zachowaniu zakresu obowiązków.

Wszelkie inne zmiany warunków pracy wymagają uzyskania nowego zezwolenia na pracę. Bez nowego zezwolenia na pracę pracodawca nie może zmniejszyć wynagrodzenia, czasu pracy, zmienić stanowiska lub rodzaju umowy. 

Czytaj więcej: Zmiana pracodawcy cudzoziemca – kiedy wymaga nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

Zmiana warunków pracy cudzoziemców zatrudnionych na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest uproszczoną procedurą zatrudniania osób z zagranicy. Jest to specjalny typ dokumentu przeznaczony dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, który różni się od tradycyjnego zezwolenia na pracę znacznie szybszym i prostszym procesem jego uzyskania.

Dzięki temu oświadczeniu cudzoziemiec może legalnie podjąć pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegając warunków określonych w oświadczeniu, na maksymalny okres 24 miesięcy. Tak samo jak w przypadku zezwolenia na pracę, cudzoziemiec, który zamierza wykonywać pracę musi posiadać dokument uprawniający do pobytu w Polsce, który nie wyklucza możliwości podjęcia pracy.

Należy jednak zauważyć, że procedury związane z oświadczeniem o powierzeniu pracy są bardziej rygorystyczne w porównaniu do standardowego zezwolenia na pracę. Ograniczają one możliwości zwiększenia wymiaru czasu pracy oraz nie dają możliwości podjęcia pracy na innych warunkach przez okres 30 dni w roku kalendarzowym.

Na podstawie oświadczenia, pracodawca może jedynie zwiększyć wynagrodzenie lub zmienić umowę cywilnoprawną na umowę o pracę. Nie możemy zmieniać stanowiska lub umowy, zmniejszać wynagrodzenia, zwiększać ani zmniejszać wymiaru czasu pracy. Każda powyższa zmiana wymaga od pracodawcy rejestracji nowego oświadczenia o powierzeniu cudzoziemcowi pracy.

Czytaj więcej: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zmiana warunków pracy cudzoziemców zatrudnionych na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy jak sama nazwa wskazuje – jest dokumentem legalizującym pracę obywateli Ukrainy. Dzięki temu dokumentowi cudzoziemiec może wykonywać pracę bez konieczności posiadania tradycyjnego zezwolenia na pracę lub oświadczenia.

Jedynym wymogiem jest posiadanie przez pracownika prawa do legalnego pobytu w Polsce. Największą zaletą tego typu dokumentu jest brak konieczności oczekiwania na jego wydanie oraz możliwość złożenia powiadomienia nawet z datą wsteczną, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Co istotne, procedura składania powiadomienia jest bezpłatna.

Zatrudniając cudzoziemca na podstawie takiego powiadomienia o powierzeniu pracy, pracodawca może zwiększyć wynagrodzenie za pracę i zwiększyć wymiar czasu pracy z odpowiednim proporcjonalnym podwyższeniem wynagrodzenia. Niemniej jednak, każda inna zmiana warunków pracy lub zawarcie nowej umowy wymaga złożenia nowego powiadomienia.

Jest jednak pewien wyjątek: nie trzeba składać nowego powiadomienia, gdy nowa umowa zawiera takie same warunki jak dotychczas. W takiej sytuacji mamy do czynienia z kontynuacją pracy, a nie jej rozpoczęciem.

Czytaj więcej:

Zmiana warunków pracy cudzoziemców zatrudnionych na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, znane również jako zezwolenie na pobyt i pracę lub zezwolenie jednolite, jest jednym z rodzajów dokumentów uprawniających cudzoziemca do przebywania na terenie kraju. W odróżnieniu od zwykłych zezwoleń na pracę, ten dokument legalizuje zarówno pobyt, jak i pracę cudzoziemca.

Zezwolenie jednolite umożliwia cudzoziemcowi pracę wyłącznie u konkretnego pracodawcy i według warunków określonych w decyzji. Warunki te obejmują rodzaj umowy, stanowisko, najniższe godzinowe lub najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca oraz wymiar czasu pracy cudzoziemca.

Zmiana tych warunków wymaga spełnienia określonych obowiązków przez cudzoziemca. W przypadku tego typu zezwolenia to cudzoziemiec, a nie pracodawca, musi złożyć wniosek o nowe zezwolenie lub zmianę istniejącego dokumentu, jeśli zamierza zmienić warunki pracy.

Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy podmiot powierzający wykonywanie pracy może zmienić cudzoziemcowi warunki pracy, a cudzoziemiec nie będzie musiał zmieniać zezwolenia.

Pierwsza taka sytuacja ma miejsce, gdy cudzoziemiec był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę przed uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W takim przypadku decyzja nie określa warunków pracy, więc ich zmiana nie wymaga wydania nowego zezwolenia i cudzoziemiec może też świadczyć pracę na rzecz innego pracodawcy. Cudzoziemiec nie musi wyrabiać ani zmieniać zezwolenia jednolitego, gdy warunki pracy zmieniają się na jego korzyść. Tak samo jak w przypadku wcześniejszych zezwoleń na pracę, pracodawca może podwyższyć cudzoziemcowi wynagrodzenie i zastąpić umowę zlecenia umową o pracę

Konieczność zmiany zezwolenia nie powstaje, jeżeli pracodawca zwiększa wymiar czasu pracy proporcjonalnie zwiększając wynagrodzenie cudzoziemca lub zmienia nazwę stanowiska pracy, zachowując ten sam zakres obowiązków. Przykładem może być zmiana stanowiska z „młodszy specjalista ds administracji" na „specjalista ds administracji". Jednak wszystkie inne zmiany, takie jak zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie czasu pracy, zmiana stanowiska pracy i zakresu obowiązków, wymagają złożenia dokumentów na nowe zezwolenie lub na zmianę zezwolenia. Wniosek cudzoziemca ma być złożony do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca.

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

  • Rekrutacja i onboarding
  • Legalizacja cudzoziemców
  • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
  • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT