Test rynku pracy — kiedy jest wymagany?

Test rynku pracy dotyczy pracodawcy, który chce zatrudnić cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zezwolenia na pracę. Jest to dokument wydawany w Powiatowym Urzędzie Pracy, na wniosek podmiotu powierzającego pracę. Powinien zostać on wystosowany przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę. Test rynku pracy to inaczej sprawdzenie, czy na lokalnym rynku nie ma osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, które pracodawca mógłby zatrudnić. Osoby te mają pierwszeństwo przed cudzoziemcami.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa pracodawca w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa lub przez stronę www.praca.gov.pl. Musi zawrzeć w nim informacje o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz podstawowe informacje o pracy (rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, stanowisko).

Starosta sprawdzi wtedy, czy na lokalnym rynku pracy nie ma osób, które mogłyby podjąć pracę oferowaną cudzoziemcowi. Jeżeli nie uda się znaleźć takich kandydatów, to starosta wydaje informację o braku zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Informacja o rynku pracy musi zostać wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Niekiedy, w szczególnych przypadkach okres ten może wynosić 90 dni.

Należy pamiętać, że wynagrodzenie oferowane cudzoziemcowi nie może być niższe niż średnie wynagrodzenie na podobnych stanowiskach, oferowane osobom z Polski.

Opłaty i czas oczekiwania

Test rynku pracy jest usługą bezpłatną. Starosta przeprowadzi test rynku pracy i wyda decyzję. Jeżeli znajdzie pracownika z Polski, który mógłby pracować na oferowanym stanowisku, wyda informację o zaspokojeniu potrzeb kadrowych. W takim wypadku nie będzie możliwości na zatrudnienie cudzoziemca na tym stanowisku.

Natomiast jeżeli Powiatowy Urząd Pracy nie znajdzie potencjalnego pracownika, wtedy pracodawca może złożyć do właściwego wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę. Informację od starosty należy dołączyć do wniosku.

Test rynku pracy należy dołączyć do wniosku o pozwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Informacja o wyniku testu pracy pojawi się po:

 • 14 dniach od złożenia oferty pracy, jeżeli analiza wykaże, że nie ma osób bezrobotnych, które mogłyby podjąć pracę
 • 21 dniach od złożenia oferty pracy, jeżeli znajdzie się potencjalna osoba na oferowane stanowisko

Kto jest zwolniony z testu rynku pracy?

W kilku przypadkach podmiot powierzający pracę nie musi wnioskować o test rynku pracy. Sytuacja ta ma miejsce, gdy:

 • powierzana praca znajduje się w wykazie zawodów deficytowych (lista znajduje się na stronie poszczególnych Urzędów Wojewódzkich – należy sprawdzić ją w tym miejscu, w którym cudzoziemiec wykonywać ma pracę)
 • zawód znajduje się na liście w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • praca dotyczy usług pielęgnacyjno-opiekuńczych lub pomocy domowej wykonywanej przez obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy lub Rosji
 • praca dotyczy trenera sportowego, sportowca, lekarza odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji
 • cudzoziemiec jest delegowany do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale lub przedstawicielstwie w Polsce (zezwolenia C, D i E)
 • cudzoziemiec jest na doktoracie na polskiej uczelni lub w ciągu ostatnich 3 lat ukończył uczelnię wyższą w Polsce, UE, EOG lub Szwajcarii
 • cudzoziemiec mieszkał w Polsce nieprzerwalnie przez okres 3 lat poprzedzających złożenie wniosku
 • cudzoziemiec pochodzi z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy lub Rosji i bezpośrednio przed złożeniem wniosku pracował u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku przez okres nie krótszy niż 3 miesiące – pod warunkiem przedstawienia zarejestrowanego oświadczenia oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek zdrowotnych
 • cudzoziemiec jest obywatelem Ukrainy (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583))

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

W HRappce przeprowadzisz cały proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemca. Wygenerujesz potrzebne wnioski, które możesz wydrukować lub wysłać bezpośrednio na www.praca.gov.pl. System przypomni Ci również o dacie upływu ważności zezwoleń i zaalarmuje o ewentualnych brakach. Bez problemu podpiszesz z pracownikami umowy oraz rozliczysz ich. W module zarządzania mieszkaniami i transportem zadbasz o wszelkie rozliczenia związane zakwaterowaniem pracowników.

Czytaj więcej:

Zatrudniaj osoby z zagranicy jeszcze szybciej i łatwiej!

 • Generowanie zezwoleń o pracę
 • Prowadzenie kartoteki pracowników
 • Ostrzeżenia i przypomienia

Testuj 14 dni bez opłat!

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Wniosek o test rynku pracy należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy. Należy potem oczekiwać informacji starosty o braku zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku. Pojawić się ona powinna nie później niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy – jeżeli nie znaleziono osób bezrobotnych, które podmiot powierzający pracę mógłby zatrudnić. Test rynku pracy wymagany jest w przypadku aplikowania o zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.