Zmiana pracodawcy a karta pobytu. Czy zmiana pracodawcy wymaga nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

W artykule omówimy zagadnienie zmiany pracodawcy przez cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt i pracę. Na wstępie warto przypomnieć, czym jest zezwolenie na pobyt i pracę, jakie są jego rodzaje oraz czym się różni od innych zezwoleń na pracę.

Czym jest zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, inaczej zezwolenie na pobyt i pracę lub zezwolenie jednolite, należy do rodzaju zezwoleń pobytowych i w przeciwieństwie do innych zezwoleń na pracę legalizuje zarówno pobyt, jak i pracę cudzoziemca.

Zezwolenie jednolite należy odróżnić od zwykłego zezwolenia na pracę, takiego jak na przykład zezwolenie typu A. Zwykłe zezwolenia uprawniają tylko do wykonywania pracy, wymagając dodatkowo innego dokumentu, który legalizuje pobyt cudzoziemca. 

Czytaj więcej: Jak zatrudnić cudzoziemca w 2024 roku? Poradnik krok po kroku. 

Kiedy cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu?

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia jednolitego otrzymuje kartę pobytu, która potwierdza jego tożsamość oraz legalizuje pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Wraz z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem) daje ona prawo do legalnego przekraczania granicy w trakcie jej ważności.

Karta pobytu może być wydana nie tylko po uzyskaniu przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt i pracę, ale też na podstawie innych rodzajów zezwoleń pobytowych. Mogą to być zezwolenia na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego, zgody na pobyt tolerowany, a także zezwolenia na pobyt czasowy wydawane w innym celu niż praca.

Czytaj więcej: Karta pobytu

Zmiany dotyczące warunków pracy cudzoziemca

Zezwolenie jednolite uprawnia cudzoziemca do pracy jedynie u określonego pracodawcy, na warunkach wskazanych w zezwoleniu. Warunki określają rodzaj umowy, stanowisko, wynagrodzenie i wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy.

Zmiana tych warunków wymaga spełnienia określonych obowiązków przez cudzoziemca. Natomiast istnieją pewne wyjątki, kiedy cudzoziemiec może otrzymać zezwolenie na pobyt i pracę bez wskazania warunków pracy i pracodawcy. Taka sytuacja zachodzi, gdy cudzoziemiec zwolniony jest z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Może to być na przykład absolwent polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, absolwent stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich, czy też posiadacz Karty Polaka.

Taka osoba otrzymuje zezwolenie na pobyt i pracę bez wskazywania pracodawcy i warunków pracy, co daje jej pełny dostęp do rynku pracy i możliwość legalnej zmiany pracodawcy bez konieczności ubiegania się o nowe zezwolenie.

Zmiana pracodawcy w przypadku zezwolenia na pobyt i pracę ze wskazaniem pracodawcy

Jak wspomniano na początku, zezwolenie jednolite określające warunki pracy oraz pracodawcę, dla którego cudzoziemiec podejmuje zatrudnienie, narzuca ograniczenie wykonywania innej pracy lub pracy dla innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę u innego pracodawcy, musi spełnić kilka formalności i obowiązków. Przede wszystkim, musi złożyć dokumenty na zmianę już udzielonego zezwolenia na pobyt i pracę lub starać się o nowe zezwolenie.

Procedura zmiany pracodawcy dla cudzoziemca posiadającego zezwolenie jednolite jest procesem, który wymaga odpowiedniej dokumentacji oraz czasu na załatwienie formalności. Dlatego cudzoziemiec, który decyduje się na zmianę pracodawcy, powinien być świadomy konieczności dopełnienia wszystkich formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto również zaznaczyć, że nieprzestrzeganie wymogów i formalności dotyczących zmiany pracodawcy przez cudzoziemca może doprowadzić do nielegalnego zatrudnienia oraz konsekwencji prawno-finansowych zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy.

Zmiana zezwolenia na pobyt i pracę

Jeśli cudzoziemiec planuje rozpocząć pracę u nowego pracodawcy, to najprostszą ścieżką jest zmiana już posiadanego zezwolenia jednolitego.

Gdzie składa się wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca.

Kiedy wojewoda może odmówić zmiany zezwolenia?

Po powstaniu okoliczności uzasadniających zmianę zezwolenia, przed złożeniem wniosku o zmianę zezwolenia i po zakończeniu pracy przez cudzoziemca u pierwotnego pracodawcy powstaje obowiązek, a w przypadku niedopełnienia go, wojewoda odmawia zmiany zezwolenia. Konkretnie chodzi o obowiązek powiadomienia urzędu o zakończeniu pracy na podstawie obecnego zezwolenia jednolitego. Zgodnie z prawem, cudzoziemiec ma obowiązek zawiadomienia o zakończeniu pracy i musi dopełnić tego obowiązku w terminie maksymalnie 15 dni od dnia zakończenia pracy. Dopiero po spełnieniu tego obowiązku cudzoziemiec ma prawo do złożenia wniosku na zmianę zezwolenia.

Warto także zaznaczyć, że urząd nie zmieni i nie wyda nowej decyzji, jeśli nowy pracodawca deklaruje powierzenie pracy cudzoziemcowi na okres krótszy niż ważność obecnego zezwolenia na pobyt i pracę.

Dodatkowo, cudzoziemiec nie spełnia wymogów zmiany zezwolenia w przypadku, gdy jego wynagrodzenie jest niższe od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Zasadą jest, że wynagrodzenie w przypadku zezwolenia na pobyt i pracę nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia niezależnie od rodzaju umowy i wymiaru czasu pracy. Ponadto, wynagrodzenie powinno być porównywalne z wynagrodzeniem innych pracowników na analogicznym stanowisku.

Co powinno znaleźć się we wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt i pracę?

Po wysłaniu informacji o zakończeniu pracy u poprzedniego pracodawcy, cudzoziemiec ma 15 dni na złożenie wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt i pracę. W przypadku braku takiego wniosku, uruchamiana jest procedura cofnięcia zezwolenia na pobyt. Aby dokonać zmiany zezwolenia cudzoziemiec musi złożyć:

 • wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • załącznik nr 1 podpisany przez pracodawcę
 • oryginał informacji starosty (jeżeli jest wymagana)
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 220zł
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (jeżeli praca ma być wykonywana na podstawie umowy o dzieło)

Należy złożyć cały komplet dokumentów, aby przyspieszyć proces, skrócić czas załatwienia sprawy i ograniczyć ilość korespondencji urzędowej.

Zmiana pracodawcy a karta pobytu

Warto również podkreślić, że zmianie nie podlega okres ważności zezwolenia na pobyt i pracę, a jedynie warunki lub pracodawcę. Jeżeli nastąpiła zmiana pracodawcy, karta pobytu pozostaje bez zmian, a zmienia się jedynie decyzja na podstawie której karta została wydana.

Złożenie dokumentów na nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Drugim rozwiązaniem w przypadku zamiaru rozpoczęcia pracy jest złożenie dokumentów na nowe zezwolenie jednolite. Ma to sens jeżeli okres ważności posiadanego zezwolenia dobiega końca. W tej sytuacji cudzoziemiec, tak jak przy zmianie zezwolenia, jest zobowiązany poinformować urząd do spraw cudzoziemców o utracie pracy. Ma na to 15 dni, a po przekazaniu tej informacji, kolejne 15 dni na złożenie dokumentów na nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Warto zauważyć, że w przypadku zmiany pracodawcy i wnioskowania o nowe zezwolenie, dokumenty zawsze składa cudzoziemiec, a nie podmiot powierzający wykonywanie pracy. Po przekazaniu informacji o zakończeniu pracy cudzoziemiec musi złożyć:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy
 • załącznik nr 1 podpisany przez pracodawcę 
 • oryginał informacji starosty (jeżeli jest wymagana)
 • kserokopie paszportu
 • 4 zdjęcia
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 440 zł

Niektóre urzędy wymagają od pracodawcy potwierdzenia prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej i dokumentów potwierdzających posiadanie środków wystarczających do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Ponadto należy pamiętać, że podobnie jak w poprzednim przypadku, wynagrodzenie za pracę nie może być niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, ani też niższe niż wynagrodzenie osób na podobnym stanowisku lub wykonujących podobny zakres obowiązków.

Obowiązki pracodawcy i praca w trakcie oczekiwania na zmianę decyzji lub wydanie nowej decyzji

W przypadku zakończenia pracy przez cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u podmiotów powierzających wykonywanie pracy, nie powstają żadne obowiązki. Pracodawca nie musi informować urzędu, że dany pracownik zakończył u niego pracę.

Natomiast warto poinformować cudzoziemca o jego obowiązku powiadomienia o zakończeniu pracy i że poinformowanie wojewody ma być w formie pisemnej.

Jeśli pracodawca planuje zatrudnić cudzoziemca, który ma zamiar ubiegać się o nowe zezwolenie lub zmianę zezwolenia, musi wystawić i podpisać specjalny dokument, tzw. załącznik nr 1.

Dodatkowo, w niektórych przypadkach wymagana jest informacja o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, innym słowem pracodawca musi otrzymać informację starosty. Musi również zapewnić, że wynagrodzenie cudzoziemca nie będzie niższe od wynagrodzenia minimalnego i będzie porównywalne z wynagrodzeniem pracowników wykonujących podobne zadania.

Należy pamiętać, że po złożeniu dokumentów na zmianę lub wydanie nowego zezwolenia pracodawca nie może od razu zatrudnić cudzoziemca. Musi poczekać na wydanie decyzji przez urząd. Procedury mogą potrwać długo, nawet kilka miesięcy, więc jeżeli pracodawca chce, aby cudzoziemiec rozpoczął pracę już na etapie oczekiwania na decyzję, musi wyrobić odpowiednie pozwolenie na pracę, takie jak zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. To pozwolenie da cudzoziemcowi prawo do pracy nawet przed otrzymaniem decyzji.

Czytaj więcej:

Kiedy nie trzeba zmieniać zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

Cudzoziemiec nie musi zmieniać posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadkach takich jak:

 • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy
 • przejęcie pracodawcy przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • zastąpienie umowy cywilnoprawnej cudzoziemca umową o pracę
 • zmiana nazwy stanowiska bez zmiany zakresu obowiązków
 • zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia cudzoziemca

Rekrutacja, zatrudnianie i legalizacja cudzoziemców w systemie HRappka

HRappka to system, który zautomatyzuje, a tym samym uprości wszystkie procesy związane z legalizacją cudzoziemców. Moduł legalizacji cudzoziemców umożliwia szybkie generowanie umów i zezwoleń, a także wysyłkę potrzebnych dokumentów do urzędu. Sprawdź, jak łatwo rekrutować, zatrudniać i rozliczać obcokrajowców w systemie HRappka. Zarejestruj się i testuj 14 dni za darmo!

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT