PIT-11 czy IFT-1R? Jak rozliczyć cudzoziemca.

Styczeń to ważny miesiąc dla pracodawców. Mają oni obowiązek dostarczenia do Urzędu Skarbowego odpowiednich deklaracji podatkowych. Zatrudniając osoby z Polski, sprawa jest oczywista – pracodawca wystawia PIT-11. Wątpliwości pojawiają się natomiast w przypadku zatrudnienia obcokrajowców. Jaką deklarację roczną wystawić cudzoziemcowi zatrudnionemu na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub na podstawie zezwolenia na pracę? Dlaczego ważne są międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Rezydencja podatkowa

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest ustalenie rezydencji podatkowej obcokrajowca. Określa ona, w którym kraju jako pierwszym powinien być odprowadzany podatek od dochodu.

Dla celów podatkowych polski rezydent podatkowy to osoba, która mieszka w Polsce więcej niż 183 dni w roku lub osoba, która przebywa tu krócej, ale posiada w Polsce centrum interesów osobistych, życiowych i gospodarczych. Taka osoba podlega tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Natomiast osoby o statusie nierezydenta mają obowiązek odprowadzenia podatku tylko od dochodu osiągniętego w Polsce (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy).

Cudzoziemiec zatrudniony z tytułu umowy zlecenie (PIT IFT-1R dla Ukraińca)

Jeżeli cudzoziemiec (nierezydent podatkowy) przepracował maksymalnie 183 dni, to należy odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy i na koniec roku wystawić IFT-1R. Pracę cudzoziemca od 184 dnia należy rozliczać na zasadach ogólnych (zaliczka na podatek) i za ten okres wystawić PIT-11. Jeżeli cudzoziemiec jest rezydentem podatkowym, to zawsze należy go rozliczać na zasadach ogólnych i wystawić PIT-11.

Cudzoziemiec zatrudniony na umowę o pracę

Jeżeli cudzoziemiec jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to zawsze (niezależnie od rezydencji podatkowej) należy go rozliczać na zasadach ogólnych i na koniec roku wystawić PIT-11.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeżeli osoba jest polskim rezydentem podatkowym, to co do zasady podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że powinna odprowadzać w Polsce podatki zarówno od zarobków otrzymanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza granicami naszego kraju. Aby uniknąć sytuacji odprowadzania podatku podwójnie, Polska zawarła z niektórymi państwami układ o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Tutaj zobaczysz całą listę państw, z którymi Polska ma taką umowę.

Czym różni się IFT-1 od IFT-1R

IFT-1 wystawiany jest przez płatnika składek (pracodawcę) na wniosek podatnika (pracownika) – w ciągu maksymalnie 14 dni.

IFT-1R to deklaracja podatkowa sporządzana na koniec roku podatkowego przez płatnika składek. IFT-1R jest odpowiednikiem PIT-11.

Obowiązek sporządzenia obu dokumentów: IFT-1/IFT-1R spoczywa na płatniku składek.

Do jakiego urzędu skarbowego wysłać deklaracje cudzoziemca?

Jeżeli cudzoziemiec nie jest rezydentem Polski, to deklarację należy wysłać do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, a w adresie cudzoziemca należy wpisać jego zagraniczny adres.

W przypadku polskiego rezydenta podatkowego deklarację należy wysłać do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem jego zamieszkania. W adresie cudzoziemca należy wpisać jego miejsce zamieszkania w Polsce. Jeżeli cudzoziemiec nie mieszka już w Polsce, to deklarację należy wysłać na jego obecny, zagraniczny adres. Urzędy Skarbowe pozostają bez zmian.

Ulgi podatkowe dla cudzoziemców

Cudzoziemcy składający deklaracje podatkowe w Polsce, pod pewnymi warunkami mogą korzystać z ulg i odliczeń od podatków – niezależnie od posiadania statusu rezydenta. Np. osoby, które nie są polskimi rezydentami podatkowymi, mogą skorzystać z ulgi internetowej lub prorodzinnej (o ile składają w Polsce deklarację roczną PIT-36 lub PIT-37).

Natomiast po spełnieniu warunków określonych przez ustawę, prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzane w Polsce oraz UE i EOG mają:

  • osoby posiadające polską rezydencję podatkową
  • rezydenci podatkowi innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Deklaracja PIT-11 i IFT-1R w systemie HRappka

Nie jesteś pewien, jaką deklarację wystawić cudzoziemcowi? Wypróbuj system HRappka, który na podstawie wprowadzonych umów, oświadczeń i grafików sam decyduje, który dokument wygenerować. Co więcej, program kadrowo-płacowy pozwoli na masową generację deklaracji PIT-11 oraz IFT-1R.

Dashboard PIT-ów w HRappce

Program kadrowo-płacowy

  • E-dokumentacja pracownicza/Umowy
  • Deklaracje ZUS/US/PPK
  • Naliczanie wynagrodzeń
  • Potrącenia/zwroty/premie
  • Listy płac/paski wynagrodzeń
  • Wielowymiarowe raporty
TESTUJ BEZ OPŁAT

Każdy pracodawca zobowiązany jest do odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy czy stosunku służbowego. Wysokość zaliczki zależna jest od wysokości przychodu. Deklaracje podatkowe należy przekazać właściwemu urzędowi skarbowemu. Obcokrajowcy, którzy nie mają w Polsce miejsca zamieszkania, otrzymują dokument IFT-1 lub IFT-1R. W przypadku cudzoziemców należy ustalić, czy podlegają oni ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.