Karta pobytu

Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca i wydawana jest w przypadku:

  • zezwolenia na pobyt czasowy
  • zezwolenia na pobyt stały – cudzoziemiec nie potrzebuje już zezwolenia na pracę
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – cudzoziemiec nie potrzebuje już zezwolenia na pracę
  • zgody na pobyt ze względów humanitarnych
  • ochrony międzynarodowej

Karta pobytu jest wydawana na określony czas i w trakcie jej ważności cudzoziemiec może podróżować po strefie Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Więcej informacji na www.gov.pl.

Wzór karty pobytu.

Więcej informacji: