Zezwolenie na pracę typu A

Zezwolenie na pracę typu A to jedna z najpopularniejszych dróg do legalizacji pracy cudzoziemców. Pozwala na legalne zatrudnienie obcokrajowca spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. O wydanie zezwolenia typu A zawsze występuje podmiot – pracodawca posiadający firmę w Polsce, który chce zatrudnić u siebie osobę z zagranicy. Zezwolenie na pracę typu A nie reguluje spraw pobytowych. Aby móc legalnie pracować, cudzoziemiec sam musi zalegalizować swój pobyt.

Dla kogo jest zezwolenie na pracę typu A?

Zezwolenie na pracę typu A przeznaczone jest dla obcokrajowców spoza UE oraz EOG, którzy chcą zostać zatrudnieni w Polsce oraz nie są ustawowo zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia o pracę. W przypadku tego zezwolenia pracodawcą jest osoba, której siedziba przedsiębiorstwa, oddziału czy zakładu znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na czas określony – maksymalnie 3 lata, z możliwością przedłużenia. Każde województwo może ustalić własną długość ważności pozwolenia, nie dłuższą niż 3 lata.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć jak najwcześniej, gdyż procedura wydawania zezwoleń trwa zwykle 30 dni, niekiedy przedłużyć się może do 60 dni. O zezwolenie zawsze występuje podmiot powierzający wykonywanie pracy. Musi złożyć on wniosek w Urzędzie Wojewódzkim, odpowiednim do miejsca, w którym ma siedzibę firma lub online – na portalu www.praca.gov.pl.

Opłaty za wydanie zezwolenia:

 • 50 zł w przypadku zezwolenia na czas krótszy niż 3 miesiące
 • 100 zł, kiedy powierzenie wykonywania pracy przekraczać będzie 3 miesiące

Wymagane dokumenty

 • prawidłowo wypełniony wniosek (do pobrania tutaj)
 • oświadczenie o niekaralności podmiotu powierzającego pracę – czytelnie podpisane
 • dowód wpłaty
 • kopia dowodu osobistego, dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku, gdy pracodawcą jest osoba fizyczna
 • umowa spółki – gdy pracodawcą jest spółka z o.o. lub cywilna
 • wypis z KRS, CEIDG lub certyfikat Agencji Zatrudnienia
 • kopia stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy – o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy
 • oryginał informacji od starosty – jeśli jest wymagany (tu możesz sprawdzić listę zawodów zwolnionych z konieczności informacji od starosty)
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracownika do danego zawodu
 • oświadczenie potwierdzające skierowanie cudzoziemca do pracy – jeśli zatrudniany jest on przez agencję pracy tymczasowej
 • pełnomocnictwo – jeśli podmiot nie składa dokumentów osobiście

Ważna informacja: każdy Urząd Wojewódzki wymagać może dołączenia dodatkowych dokumentów, nieuwzględnionych powyżej. Przed złożeniem wniosku należy skontaktować się z odpowiednim urzędem.

Wydanie zezwolenia na pracę – kroki

Pierwszym krokiem jest test rynku pracy. Oznacza to, że pracodawca musi zweryfikować, czy na lokalnym rynku pracy brakuje specjalistów, z zakresu, w jakim chce zatrudnić osobę z zagranicy. Pierwszeństwo bowiem mają osoby bezrobotne z danego województwa. Weryfikacja odbywa się w powiatowym urzędzie pracy, a opinię wydaje starosta (o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych).

Kiedy test rynku pracy nie jest potrzebny?

 • praca, o którą stara się cudzoziemiec, należy do zawodów deficytowych (tutaj sprawdzisz listę)
 • w przypadku cudzoziemca, który przed złożeniem wniosku mieszkał legalnie w Polsce, minimum 3 lata
 • cudzoziemiec jest na studiach doktoranckich lub ukończył uczelnię wyższą w Polsce, Unii Europejskiej lub na terenie EOG (w ciągu ostatnich 3 lat)
 • cudzoziemiec pochodzi z Armenii, Białorusi, Ukrainy, Gruzji lub Mołdawii i zatrudniony był bezpośrednio przed złożeniem wniosku u tego samego pracodawcy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Co w przypadku, gdy cudzoziemiec nie podjął pracy po uzyskaniu zezwolenia? W sytuacji, w których cudzoziemiec nie zaczął pracy w czasie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia, zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę lub przerwał ją na więcej niż 3 miesiące, pracodawca w terminie 7 dni ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę.

Przedłużenie zezwolenia na pracę

Zezwolenie o pracę typu A można przedłużyć. Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 90 dni przed upływem daty ważności, ale nie później niż 30 dni.

Przedłużenie zezwolenia o pracę składa się w podobny sposób jak wniosek o zezwolenie o pracę. Zawsze robi to pracodawca – w Urzędzie Wojewódzkim lub online. Do przedłużenia zezwolenia o pracę potrzebne są te same dokumenty jak wymienionej powyżej, dodatkowo należy załączyć:

 • wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne
 • informacja starosty – jeżeli pracownik planuje zmienić stanowisko
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia – umowa zawarta z cudzoziemcem

Osoby zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia o pracę

Niektóre grupy osób z zagranicy zwolnione są z obowiązku posiadania zezwolenia o pracę (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Należą do nich między innymi:

 • uchodźcy
 • osoby przebywające w Polsce ze względów humanitarnych
 • studenci studiów stacjonarnych i doktoranci
 • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i studiów wyższych
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub Kartę Polaka
 • obywatele UE i EOG
 • nauczyciele języków obcych pracujący w Oświacie

Pełna lista osób zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia o pracę znajduje się tutaj.

Testuj bez opłat moduł legalizacji cudzoziemców >>

Pozostałe zezwolenia o pracę

Oprócz najbardziej popularnego zezwolenia typu A, cudzoziemcy pracować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą na podstawie zezwoleń B, C, D, E i S.

 • Zezwolenie typu B przeznaczone jest dla cudzoziemca, który pełnić ma funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców. Zezwolenie wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata, chyba że przedsiębiorstwo zatrudnia więcej niż 25 osób, wtedy wydane być może na 5 lat (należy posiadać dokument o aktualnym stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie). Pracodawca wnioskując o zezwolenie, musi przedłożyć zeznanie o wysokości dochodu lub poniesionej straty jako podatnika podatku dochodowego (w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku).
 • Zezwolenie typu C dotyczy cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce, do zakładu podmiotu zagranicznego.
 • Zezwolenie typu D przeznaczone jest dla obcokrajowców delegowanych do pracy na terenie RP, przez pracodawcę zagranicznego, nieposiadającego zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terenie Polski.
 • O zezwolenie typu E wnioskują pracodawcy zagraniczni, wysyłający cudzoziemca do pracy na terenie Polski, ale w innym celu niż uwzględnionym we wniosku B, C i D.
 • Zezwolenie typu S związane jest z pracą sezonową wykonywaną nie dłużej niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Istnieje jeszcze jedna, uproszczona forma zatrudniania osób z zagranicy – na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (na okres maksymalnie 24 miesięcy). Przeznaczona jest dla osób z Armenii, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji. Więcej o oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców przeczytasz tutaj.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w systemie HRappka

System HRappka to kompleksowe narzędzie HR, w którym przeprowadzisz cały proces legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemca w Polsce. Wygenerujesz potrzebne zezwolenia oraz wyślesz bezpośrednio na portal www.praca.gov.pl. W momencie finalizowania umowy o pracę, system przypomni o ewentualnych brakach w dokumentach legalizacyjnych. HRappka to jedyne takie miejsce, gdzie cała dokumentacja związana z legalizacją trzymana jest w jednym miejscu.

Zatrudniaj osoby z zagranicy jeszcze szybciej i łatwiej!

 • Generowanie zezwoleń o pracę
 • Prowadzenie kartoteki pracowników
 • Ostrzeżenia i przypomienia

Testuj 14 dni bez opłat!

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Wniosek o zezwolenie na pracę typu A zawierać powinien szereg dokumentów. Są to między innymi kopie dowodu osobistego lub ważnego dokumentu podróży – pracodawcy i pracownika. Jeżeli ktoś z nich nie posiada ważnego dokumentu podróży, to może być to wtedy kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nie mniej istotne są również dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy. Jeżeli obcokrajowiec wysyłany do pracy jest przez agencję pracy tymczasowej, to niezbędny będzie dokument potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca do pracy.