Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca i wydawana jest w przypadku:

  • zezwolenia na pobyt czasowy
  • zezwolenia na pobyt stały
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • zgody na pobyt ze względów humanitarnych
  • ochrony międzynarodowej

Karta pobytu jest wydawana na określony czas i w trakcie jej ważności cudzoziemiec może podróżować po strefie Schengen, na takich samych zasadach co obywatele Polski.