Jak liczyć 18 miesięcy pracy tymczasowej?

Czas pracy pracownika tymczasowego dla jednego pracodawcy użytkownika podlega ograniczeniom. Wynosi maksymalnie 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Oznacza to, że agencja zatrudnienia może skierować pracownika do tego samego pracodawcy najwcześniej po 1,5 roku od zakończenia pracy. Od listopada 2018 roku zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy do tego samego pracodawcy kierowany jest pracownik przez inną agencję pracy niż poprzednio. Czy oznacza to, że pracownik nie może podjąć pracy u tego samego pracodawcy po 18 miesiącach? Jak wygląda to w praktyce? Jak liczyć 18 miesięcy pracy tymczasowej?

Czym jest praca tymczasowa?

Umowa o pracę tymczasową to umowa trójstronna. Podpisywana jest między pracownikiem, agencją pracy tymczasowej oraz pracodawcą użytkownikiem. Może zostać zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej usługi. Praca tymczasowa ma charakter sezonowy/okazjonalny i nie może być wykonywana dłużej niż 18 miesięcy w ciągu następnych 36 miesięcy. Bardzo często pracą tymczasową są praktyki i staże studenckie, praca na zastępstwo lub praca wykonywana przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowa musi zostać zawarta w formie pisemnej i może przyjąć formę umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej – zlecenie.

Obowiązki agencji pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej jest podmiotem zatrudniającym i użyczającym pracownika tymczasowego do pracodawcy użytkownika. Zobowiązana jest do wyznaczenia osób kontaktowych, do których pracownik może napisać lub zadzwonić w razie pytań i problemów.

Poza tym agencja zatrudnienia ma obowiązek:

 • zawrzeć z pracownikiem odpowiednią umowę
 • wypłacać wynagrodzenie zgodnie z ustaleniami w umowie
 • przestrzegać limitu zatrudnienia 18 miesięcy w ciągu kolejnych 3 lat
 • prowadzić akta osobowe pracownika
 • wręczyć dokumenty związane z zakończeniem współpracy

Obowiązki pracodawcy użytkownika

Po stronie pracodawcy pozostają kwestie związane z wprowadzeniem pracownika do organizacji, takie jak zapoznanie z miejscem pracy, obowiązkami oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Jeżeli jest to wymagane, to pracodawca zapewnić musi odzież i obuwie ochronne. Pracodawca zobowiązany jest również to prowadzenia ewidencji czasu pracy, udzielania urlopu wypoczynkowego, a także informowania pracownika o prowadzonych aktualnie rekrutacjach w organizacji.

Ogólna zasada mówi o równym traktowaniu pracowników tymczasowych i pracowników zatrudnionych na stałe. Chodzi tu o dostęp do takich samych benefitów pracowniczych, dostępność tych samych przestrzeni w firmie, a także możliwość odbycia szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Testuj bez opłat system kadrowo-płacowy >>

18 miesięcy pracy w ciągu kolejnych 36 miesięcy

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku jasno mówi, że agencja zatrudnienia skierować może pracownika do pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika, na okres nieprzekraczający 18 miesięcy w ciągu następnych 36 miesięcy.

Nie ma również możliwości, aby pracownik mógł dłużej pracować u tego samego pracodawcy, ale poprzez inną agencję pracy. Rozwiązaniem nie jest również zmiana rodzaju podpisywanej umowy lub inny zakres obowiązków. Przerwa w zatrudnieniu musi wynosić 1,5 roku i dopiero po tym czasie agencja zatrudnienia może ponownie skierować pracownika do tego samego pracodawcy.

Ustalenie, jak długo pracownik wykonywał pracę dla danego pracodawcy, jest obowiązkiem agencji pracy tymczasowej. Wymagać ona powinna od pracownika dokumentacji (np. świadectwo pracy), na podstawie której można pilnować nieprzekroczenia dopuszczalnych limitów.

Kiedy limit 18 miesięcy może ulec przedłużeniu?

Odstępstwo od zasady limitu 18 miesięcy pracy możliwe jest w dwóch przypadkach:

 • Pracownik tymczasowy pracować może maksymalnie 36 miesięcy, jeżeli skierowany został do wykonywania obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego samego pracodawcę. Po tym czasie obowiązuje 3-letnia przerwa.
 • Pracownica jest w ciąży i umowa kończyłaby się po upływie 3 miesiąca ciąży. W takim wypadku umowa przedłużana jest automatycznie do dnia porodu, ale tylko w przypadku, jeśli pracownica pracowała dłużej niż 2 miesiące.

Po przepracowaniu przez pracownika tymczasowego 18 miesięcy pracodawca może zawrzeć z nim umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Limit 18 miesięcy obowiązuje tylko w przypadku pracy tymczasowej.

Najczęstsze pytania związane z pracą tymczasową

Kim jest pracodawca użytkownik?

Pracodawca użytkownik jest podmiotem, dla którego świadczyć będzie pracę pracownik tymczasowy – skierowany przez agencję pracy tymczasowej. Pracodawca użytkownik nie nawiązuje z pracownikiem stosunku pracy, jednakże zobowiązany jest do zapewnienia pracownikowi higienicznych warunków pracy oraz zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika.

Ile umów jest podpisywanych przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych?

Podpisywane są dwie umowy: między agencją pracy i danego pracodawcę użytkownika oraz między agencją i pracownikiem tymczasowym. To agencja zatrudnienia pełni rolę pracodawcy, a pracodawca użytkownik „wypożycza" pracownika, który ma świadczyć dla niego pracę.

Czy pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego?

Tak. Każdy pracownik tymczasowy uzyskuje prawo do dwóch dni wolnych za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika. W tym czasie zachowuje prawo do wynagrodzenia. W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego, po wygaśnięciu umowy pracownikowi należy się ekwiwalent finansowy.

Kto odpowiedzialny jest za wypłatę wynagrodzenia dla pracownika tymczasowego?

Agencja pracy tymczasowej odpowiedzialna jest za terminowe wypłacanie wynagrodzenia dla pracownika tymczasowego.

Jak można rozwiązać umowę o pracę tymczasową?

Umowa rozwiązuje się automatycznie z dniem, w którym upływa ustalony okres wykonywania pracy tymczasowej.

Można rozwiązać ją wcześniej, zachowując:

 • trzydniowy okres wypowiedzenia – przy zatrudnieniu na mniej niż 2 tygodnie
 • jednotygodniowy okres wypowiedzenia – zatrudnienie powyżej 2 tygodni

Świadectwo pracy wystawia agencja pracy tymczasowej i zobowiązana jest umieścić w nim informacje na temat każdego pracodawcy użytkownika, na którego rzecz pracownik wykonywał pracę.

Jakie prace nie mogą być powierzone pracownikowi tymczasowemu?

Pracownik tymczasowy nie może zostać skierowany do pracy:

 • szczególnie niebezpiecznej
 • na stanowisku osoby, która uczestniczy w strajku
 • na stanowisko osoby, która została zwolniona, z przyczyn od niej niezależnych w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • która wymaga uzbrojenia w broń palną

Zatrudnienie pracownika tymczasowego w systemie HRappka

Program kadrowo-płacowy znacznie upraszcza procedurę zatrudniania pracowników, szczególnie tymczasowych. HRappka już na etapie podpisywania umowy podpowie, czy nie przekraczamy ustawowych 18 miesięcy przy zatrudnieniu pracownika tymczasowego.

Jak liczyć 18 miesięcy pracy tymczasowej?

Wypełnianie danych do umowy o pracę tymczasową w systemie HRappka

Dodatkowo system kadrowo-płacowy przypomni o zbliżającym się terminie upływu 18 miesięcy od podjęcia zatrudnienia (w ustawieniach można zdefiniować, na ile dni przed system powinien dać powiadomienie). Mamy również szansę wygenerowania raportu, w którym dokładnie wyszczególnione są przepracowane dni, pozostałe dni do końca umowy oraz ilość dni, które pozostaną do limitu 18 miesięcy (po zakończeniu umowy).

Pracodawca użytkownik (klient agencji) ma dostęp do portalu klienta, w którym może mieć wgląd w grafik pracy, na których dodaje i akceptuje godziny przepracowane, zaplanowane i nieobecności. Może również zgłosić zmianę zapotrzebowania na pracowników w wybranym okresie (do agencji pracy) oraz może mieć wgląd w podstawowe dane dotyczące rozliczenia pracowników.

Jak liczyć 18 miesięcy pracy tymczasowej?

Raport limity czasu pracy pracowników w HRappce

Reasumując, HRappka oszczędza czas, nie musisz pilnować terminów i wykonywać obliczeń na własną rękę. System zadba, aby Twoi pracownicy pracowali legalnie i dzięki temu nie narazisz się na ewentualne grzywny.

Czytaj więcej:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

Praca tymczasowa to wygodne i elastyczne rozwiązanie. Charakteryzuje się jednak pewnymi limitami. Agencja zatrudnienia może delegować tego samego pracownika tymczasowego do danego pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Oznacza to, że nie może ona skierować danego pracownika tymczasowego po okresie wykonywania pracy tymczasowej 18 miesięcy.