Umowa o pracę

To umowa zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, na mocy której zostanie wykonana konkretna praca na rzecz pracodawcy. W miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Pracodawca na mocy tej umowy zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia.

W umowie o pracę muszą się znaleźć informacje o wynagrodzeniu, rodzaju pracy, miejscu pracy, wymiarze czasowym oraz terminie rozpoczęcia współpracy.

Umowa musi zostać sporządzona na piśmie i zostać podpisana przez obie strony (odręcznie lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Kodeks pracy przewiduje następujące rodzaje umowy o pracę:

  • na okres próbny
  • na czas nieokreślony
  • na czas określony

Dowiedz się więcej :