Zezwolenie na pracę typu B

Zezwolenie na pracę typu B wydawane jest dla cudzoziemca, który pełnić ma funkcję w zarządzie osoby prawnej – wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową. Dodatkowo o zezwolenie wystąpić można w przypadku, gdy cudzoziemiec jest komplementariuszem lub prokurentem w sprawach spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.

O zezwolenie na pracę typu B występuje pracodawca, który chce u siebie zatrudnić cudzoziemca, spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dodatkowo cudzoziemiec ten nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia o pracę.

Zezwolenie na pracę typu B wydawane jest na czas określony – 3 lata. Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia powyżej 25 osób, można wnioskować o dłuższe zezwolenie – maksymalnie 5-letnie.

Czytaj więcej:

Zezwolenie na pracę cudzoziemca – typy zezwoleń