Unia Europejska

Unia Europejska to międzynarodowa organizacja zrzeszająca 27 państw europejskich. Powstała 1 listopada 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht. Jej celem jest stworzenie unii gospodarczej, monetarnej i politycznej przy jednoczesnym zachowaniu niepodległości każdego z państw.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Wszelkie decyzje związane z polityką, gospodarką i obywatelami Unii Europejskiej podejmowane są przez Parlament Europejski, Radę Europejską, Radę i Komisję Europejską.