Zleceniobiorca

Zleceniobiorca (wykonujący zlecenie) to osoba zarówno fizyczna, jak i prawna. Zleceniobiorca powinien wykonywać umowę zlecenia z dochowaniem staranności. Nie podlega on poleceniom, co do sposobu wykonywania pracy. Nie pracuje również w przyjętych normach czasu pracy. Zleceniobiorca powinien sam wyko­nać zlecenie. Może jednak powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, ale tylko wtedy, gdy wyni­ka to z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest zmu­szony do tego okolicznościami. W wypad­ku skorzystania z pomocy osób trzecich jest on jednak odpowiedzialny za ich wybór oraz wyko­nanie zlecenia.