Zleceniodawca

Zleceniodawca (zlecający wykonanie określonych czynności) jest podmiotem, który przede wszystkim powinien zadbać o dobre sformułowanie umowy – aby nie przypominała umowy o pracę, tylko prawidłową umowę zlecenia. Powinien również zapewnić wykonawcy swobodę co do sposobu realizowania zamówienia. Zleceniodawca i zleceniobiorca to równorzędne podmioty stosunku cywilnoprawnego.